Διαχείριση

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Η εταιρία μας έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εφαρμόζοντας τις διαδικασίες και τα εργαλεία του προτύπου του Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων PMI (Project management Institute) εξασφαλίζοντας την επιτυχή υλοποίηση του.

Στο αντικείμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Ανάπτυξη και διαρκή παρακολούθηση του Σχεδίου Υλοποίησης Έργου.
  • Ανάλυση προγράμματος υλοποίησης εργασιών και τήρηση των κατευθύνσεων του οδηγού υλοποίησης του έργου.
  • Συντονισμός ομάδας έργου.
  • Επικοινωνία με την Διαχειριστική Αρχή.
  • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων.
  • Σύνταξη τεχνικών εισηγήσεων/εκθέσεων για θέματα υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο διενέργειας διαδικασιών επιτόπιων επαληθεύσεων, διοικητικών ελέγχων από την Διαχειριστική Αρχή καθώς επίσης και ελέγχων εκθέσεων ολοκλήρωσης των πράξεων.
  • Φυσική παρουσία και προετοιμασία τεχνικών συναντήσεων με εποπτεύοντες και ελεγκτικούς φορείς χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
  • Συνδρομή στην ομαλή υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για τη διασφάλιση και εναρμόνιση τους με τους κανόνες υλοποίησης και επιλεξιμότητας δαπανών.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε:

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία, προσφορά ή περισσότερες πληροφορίες;